Organizační zabezpečení I. a II. kola soutěží

DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU

2 0 1 6

 

Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH  Brno – venkov

Termín konání I. kola: po hasebních obvodech nejpozději do 5. 6. 2016

 

Termín II. kola: 19. 6. 2016 

Místo konání:     sportovní areál v Přísnoticích

 

 

Organizace I. kol PS: je plně v kompetenci pořádající organizace.

Soutěží se dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část.(soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014

Směrnice o pravidlech požárního sportu je možno stáhnout z internetové adresy www.dh.cz.

 

Do okresního kola postupuje loňský vítěz a z každého hasebního obvodu 3 družstva mužů a 2 družstva žen. V případě nejasností kolem postupujících, o postupu rozhodne OORR.

Postupující družstva po skončení I. kola obdrží přihlášku na II. /okresní/ kolo ve třech vyhotoveních.

Formulář je součástí tohoto organizačního zabezpečení a je třeba jej vyplnit přesně a čitelně!!!!

 

Časový harmonogram: dle podmínek pořadatele a dohody v hasebním obvodu

 

Termíny konání I. kol:

Hasební obvod:  Rosice  –                                              24. 4. 2016

                            Ivančice –                                            14. 5. 2016

                            Tišnov  –                        

                            Pozořice –                Sivice                 15. 5. 2016

                            Židlochovice –        Přísnotice          

 

Doprava na I. kolo: na vlastní náklady (zajistí příslušné  SDH ).

Zdravotní služba: zajistí pořadatel

Seznam rozhodčích s příslušnou kvalifikací je zveřejněn na webových stránkách

OSH Brno – venkov.

SDH, který organizuje soutěž v hasebním obvodě, zajistí nakopírování propozic a přihlášek pro družstva, která postupují do okresního kola.

Na okrskových a okresních kolech se uskuteční dva pokusy v PÚ, pokud je to z hlediska obvyklé a předpokládané účasti počtu družstev při provádění všech tří disciplin možné.

Na okrskových a okresních kolech se uskuteční povinně dva pokusy v PÚ, pokud se provádějí pouze dvě discipliny požárního sportu (4×100 m + PÚ nebo 100 m + PÚ)

 

Hodnocení výkonů:

Celkové pořadí družstev – součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplinách.

Vítězem se stane družstvo s nejnižším počtem bodů a při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v PÚ.

Družstvu, které nesplní disciplinu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na poslední pozici (rovnajíce se počtu soutěžních družstev).

 

Podmínky pro nezdařený start

Za nezdařený start se považuje, pokud podle rozhodnutí startéra závodník:

  • nezaujme v přiměřené době odpovídající polohu po povelu „Připravte se!“ nebo „Pozor!“
  • po povelu „Připravte se!“ jakýmkoliv způsobem ruší ostatní závodníky

     Každý závodník, který způsobí chybný start musí být napomenut. V každém běhu je možný pouze jediný chybný start bez diskvalifikace závodníka, který jej způsobil. Kterýkoliv závodník, který způsobí další chybný start v témže běhu musí být z tohoto běhu vyloučen

Na všech postupových soutěžích je povinné použití přetlakového ventilu. Ventil se nemusí použít při použití jednotné PS (dodatek SHS schválený VV SH ČMS dne 20. 11. 2014)

Savice, sací koš a rozdělovač dle Technických podmínek ke vzorovým propozicím 2015.

 

Doporučení pro I. kolo

Na prezenci určený člen družstva přivede družstvo ke kontrole závodníků před provedením soutěže v zástupu a cca 20 kroků před stanovištěm kontroly závodníků velí:

Družstvo – POZOR! Nechá jednotku dojít na stanovené (označené) místo a velí: Zastavit – STÁT! Po zastavení předejde dva kroky před nastoupené družstvo a velí: Vlevo VBOK ! (vpravo VBOK) VYROVNAT. Přímo HLEĎ – Družstvo vpravo (vlevo) HLEĎ a hlásí určenému rozhodčímu:

Pane rozhodčí  – Družstvo SDH………..nastoupilo ke kontrole závodníků.

 

Na I. a II. kole je povolen start 2 žen v družstvu mužů – družstvo soutěží v kategorii muži.

 

 

Organizace II.kola PS:

Termín:  19. 6. 2016

Místo:     sportovní areál Přísnotice

Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH)

Harmonogram:   7:30 – 7:45    dojezd soutěžních družstev a prezence

8:00 – 8:15     porada rozhodčích a vedoucích družstev

8:15                nástup soutěžních družstev

8:30                zahájení soutěže

Okresní soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.

 

Disciplíny: požární útok

štafeta 4×100 metrů s překážkami

100 metrů s překážkami.

Do běhu na 100 metů s překážkami nastoupí z každého družstva šest jednotlivců a do celkového hodnocení se započítávají lepší pokusy pěti závodníků

Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorovou stříkačku dle  pravidla 48 odst. 3 pro muže a ženy a Technických podmínek ke vzorovým propozicím 2015 (příloha3) mimo proudnic C, které jsou jednotné.

K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397.

Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo je na soutěž dodal.

Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet RHP práškový

o hmotnosti náplně min. 5 kg, který musí zůstat stát na podložce do doby proběhnutí závodníka cílem. RHP dodá pořadatel.

Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude prováděna namátkově

před i po skončení pokusů. Proudnice jsou jednotné.

 

Ústroj na II kole:

  • sportovní oděv, sportovní obuv, pracovní oděv, pracovní obuv, tretry s hřeby max. 6mm, kožený opasek o minimální šířce 50 mm.

celé družstvo musí být ustrojeno jednotně

  • rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS
  • na slavnostní nástup družstev nastoupí celé družstvo v předepsané ústroji

 

Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky (kauce) v hotovosti ve výši:

  • 100,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu
  • 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
  • 1000,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)

Protest se podává písemně příloha č. 2 (a dle předlohy č. 8 Směrnice hasičských soutěží)

 

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

Příprava sportoviště: okrsek č. 3

Před soutěží bude provedena kontrola totožnosti závodníků

 

Prezence: při prezenci odevzdají vedoucí družstev:

– členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2016 + OBČANSKÉ PRŮKAZY (bez předložení OP a bez úplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start).

Soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků starších 15 let

Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle čl. 7, odst. 4), schválenou ÚORHS SH ČMS.

 

Velitel soutěže :     Jiří Bajer

Hlavní rozhodčí :  Josef Gargula

Sčítací komise :     Ing. Roman Pospíšil, Stanislav Pospíšil

Časomíra :            Josef Gargula

Prezence :             Hana Zapulová

 

Rozhodčí jednotlivých disciplín :

MUŽI – ŽENY

požární útok: :          Jaroslav Kožnárek

štafeta 4 x 100 m      Jaroslav  Šmerda

běh na 100 m:           Zbyněk Machanec

 

Rozhodčí  :     dle seznamu OSH

Členové štábu:

Gargula J., Pospíšilová H., Zapulová H., Štelclová J., Kožnárek J., Štelcl B., Malášek L., Zbořilová R., Mazzolini J., Bajer J., Šmerda J., Fojtík K., Machanec Z., Hradílek T., Kocáb J., Bc. Trtoňová L., Mgr. Weis M.

Vedoucí technické čety:  Fojtík Karel

 

Pořadí nástupu na plnění disciplín: bude rozlosováno na poradě rozhodčích a vedoucích družstev

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější informace a případné změny obdrží vedoucí družstev při presenci a následných poradách

Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže.

Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.


Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Brno-venkov

 

Josef Gargula                                                                          Jiří Bajer

Starosta                                                                                    předseda OORR

OSH  Brno-venkov                                                                 OSH Brno-venkov

 

 

Jiří Bajer

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment