Opatření SH ČMS

Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. V návaznosti na to od 12.května vydalo Vedení SH ČMS Rozvolnění opatření vydaného dne 29.března 2020. 14. května proběhlo videojednání ÚORM, kde jedním z bodů bylo zpracování upřesňujícího výkladu ke konání akcí pro děti a mládež SH ČMS. Výkladové stanovisko, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů.

Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého pobočného spolku.

Pravidla se týkají výhradně venkovních akcí.

 1. V areálu, kde akce probíhá (trénink, soutěž, schůzka) se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
 2. Provádět spolkovou činnost, trénovat a soutěžit ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
 3. Mezi skupinou mladých hasičů nebo sportovců a ostatními (trenéry, rozhodčími, diváky…) zachovávat vzdálenost nejméně 2 metry.
 4. Skupina mladých hasičů v době schůzky, podobně i skupina společně sportujících osob v době tréninku nebo soutěže není povinna nosit ochranný prostředek dýchacích cest, pokud je oddělena od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot).
 5. Rozhodčí při soutěži nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
 6. V areálu (na cvičišti, venkovní klubovně, na sportovišti) musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. 
 7. Nevyužívat související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími a jiným personálem.
 8. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 
 9. Dezinfekci společného nářadí a náčiní je nutné provádět vždy před a po skončení tréninku nebo soutěže.
 10. Při soutěžích neposkytovat veřejné občerstvení.
 11. Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje.

Další úprava dokumentu bude provedena dle aktuálních nařízení Vlády ČR, ministerstev nebo krizových štábů tj. k 25.5.2020.

14.května 2020, ÚORM SH ČMS

Zdroje: MŠMT, NSA, SSS, FAČR, ČRDM

ROZVOLNĚNÍ OPATŘENÍ VEDENÍ SH ČMS

schválené vedením SH ČMS 29. 3. 2020

Na základě Harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna 2020 se Vedení SH ČMS usneslo na následujícím rozvolnění přijatých opatřeních ze dne 29. 3. 2020:

Všechny níže uvedené akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů.

PO očima dětí a mládeže

 • Vyhodnocení okresních kol proběhne do 25. 9. 2020 se zasláním prací na KSH do 30. 9. 2020. Vyhodnocení krajských kol proběhne do 23. 10. 2020 se zasláním prací na Kancelář SH ČMS do 30. 10. 2020. ÚORP vyhodnotí práce do 11. 11. 2020 a slavnostní předání cen vítězům proběhne v CHH Přibyslav 27. 11. 2020. 

            MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS a jiné hasičské soutěže

 • Bez náhrady se v roce 2020 ruší základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen. Bez náhrady se ruší MČR PS, dorostu a hry Plamen.
 • Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním roce.
 • Ve hře Plamen a dorosteneckých kategoriích se ruší jarní kolo okrskových soutěží. Ponechává se možnost pro OSH zachovat ročník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně okresních kol v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. 9. 2020.
 • Tam, kde je účast v okresním kole vázána na vítězství v kole okrskovém, je nutné umožnit postup do okresních kol vítězům podzimní části z příslušného okrsku.
 • Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu je možné od 12. 5. 2020 konat soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže.
 • Termíny dalších celostátních akcí budou upřesněny v návaznosti na jednání ÚORM a ÚORHS s organizátory akcí.

MČR v CTIF a MČR v TFA

 • MČR v CTIF se uskuteční dle plánu 26. 9. 2020 ve Dvoře Králové nad Labem. Podmínky soutěže budou v předstihu vydány v propozicích.
 • MČR v disciplínách TFA se uskuteční v náhradním termínu 10. 10. 2020 ve Svitavách. Krajské nominační soutěže se mohou uskutečnit do 18. 9. 2020 dle schváleného materiálu „Informace k MČR v TFA 2020 pro VV KSH ČMS“. Na MČR je možno za KSH soutěžící delegovat bez uspořádání krajské soutěže.

Letní tábory, letní školy

 • V případě těchto aktivit je nutné vyčkat na stanovisko MŠMT a Vlády ČR, týkající se táborů obecně. O vývoji situace budeme neprodleně informovat.

Pyrocar 2021

 • VI. Pyrocar se bude konat v srpnu 2022.

Udělení titulu Zasloužilý hasič

 • Udělení Titulů Zasloužilý hasič se bude konat v termínech 2. – 5. 11. 2020 v CHH Přibyslav

Univerzita dobrovolného hasiče

 • Do ukončení celého běhu UDH schází dvě víkendová soustředění. Jedno soustředění se nahradí formou seminární práce na určité téma a jedno se uskuteční v měsíci září 2020.

21. 11. 2020 proběhne dle plánu promoce všech absolventů UDH v aule VŠB TU Ostrava.

Jednání Shromáždění starostů OSH, Výkonných výborů, odborných rad a různých školení a porad

 • Jednání odborných rad je možno uskutečnit od 12. 5. 2020
 • Jednání vedení a Výkonných výborů je možno uskutečnit od 12. 5. 2020
 • Školení a další porady mohou začít dle počtu osob přítomných na těchto akcích od 12. 5. 2020  

VI. sjezd SH ČMS – předpokládané termíny

 • Shromáždění delegátů sborů se uskuteční v termínu 26. 7. – 28. 9. 2020.
 • Shromáždění delegátů okresů se uskuteční v termínu 26. 9. – 25. 10. 2020.
 • Shromáždění starostů OSH pro svolání VI. sjezdu SH ČMS proběhne dne 25. 7. 2020
 • Shromáždění starostů OSH pro schválení dokumentů k VI. sjezdu proběhne dne 7. 11. 2020
 • VI. sjezd SH ČMS se uskuteční 12. 12. 2020 v Brně

Výjezdy reprezentace na mezinárodní soutěže, mezinárodní centrální akce

 • Všechny plánované výjezdy na mezinárodní soutěže a akce se ruší do odvolání.
 • Sportovní příprava reprezentantů ve všech kategoriích může být započata ode dne 12. 5. 2020.

Schváleno Vedením SH ČMS dne 12. května 2020

ÚČINNOST OPATŘENÍ od 12. května 2020

Za Vedení SH ČMS

Slámečka Jan, starosta

               SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY SLEZSKA

            Římská 45, Praha 2

OPATŘENÍ VEDENÍ SH ČMS

k současné situaci v ČR

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, Vláda ČR VYHLÁSILA dne 12. března 2020 od 14:00h pro území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. Vzhledem k dalším opatřením, které postupně nouzový stav rozvíjejí, se Vedení SH ČMS usneslo na následujících opatřeních:

PO očima dětí a mládeže

 • Děti mohly práce dokončit do konce února, a na OSH měly být jejich výstupy zaslány do 13. března 2020. Školy byly uzavřeny 11. března, nicméně učitelé ve školách působí stále, práce by tedy na OSH měly být doručeny v požadovaném termínu.
 • Vyhodnocení na úrovni okresu je v současné době pozastaveno (některá OSH mají kanceláře v prostorách HZS, kam nyní nemají přístup). Pokud to pozdější podmínky umožní, OSH vyhodnotí soutěž v rámci okresu. Veřejné ocenění úspěšných autorů doporučujeme realizovat na podzim tohoto roku.
 • O případném konání krajských kol a kola celostátního rozhodne Vedení SH ČMS dle vývoje situace.

            MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS

 • Vzhledem k tomu, že v současné době z důvodu opatření nouzového stavu nemohou probíhat základní kola soutěží a zlomová změna není v brzké době pravděpodobná, ruší se základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen včetně příslušných MČR bez náhrady.
 • Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním roce.
 • Ve hře Plamen a dorosteneckých kategorií se ruší jarní kolo okrskových soutěží. Ponechává se možnost pro OSH zachovat ročník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně okresních kol v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. 9. 2020 (nebude-li to v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů).
 • Tam, kde je účast v okresním kole vázána na vítězství v kole okrskovém, je nutné umožnit postup do okresních kol vítězům podzimní části z příslušného okrsku.
 • Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu se ruší soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže, prozatím do 30. 6. 2020.

Letní tábory, letní školy, mezinárodní tábory

 • V případě těchto aktivit je nutné vyčkat na stanovisko MŠMT a Vlády ČR, týkající se táborů obecně. O vývoji situace budeme neprodleně informovat.

Pyrocar 2021

 • V letošním roce se měly v termínu od 12. do 13. 6. konat Hasičské slavnosti Litoměřice. Dle dohody s pořadatelem byla akce odložena na rok 2021, kdy se měl rovněž konat další ročník Pyrocaru. Aby se dvě největší hasičské akce nekonaly v jednom roce, bude VI. Pyrocar přeložen na rok následující, tedy rok 2022.

Udělení titulu Zasloužilý hasič

 • Tituly se měly udělovat 23. a 24. 4. 2020, tímto se udělování titulů ruší. Náhradní termíny budou zveřejněny po ukončení nouzového stavu.

Dvacátá sedmá pouť hasičů na Sv. Hostýně

 • Po dohodě s regionálními pořadateli se hasičská pouť dne 25. 4. 2020 ruší bez náhrady.

Univerzita dobrovolného hasiče

 • Všechny plánované soustředění se ruší do odvolání.

Jednání Shromáždění starostů OSH, VV SH ČMS, Ústředních odborných rad a různých školení a porad

 • Všechna jednání se ruší do odvolání.

VI. sjezd SH ČMS

 • Vzhledem k tomu, že se nemohou konat Shromáždění delegátů sborů a okresů, není možné stihnout schválený harmonogram přípravy VI. sjezdu a příprav nových Stanov SH ČMS. Okamžitě, jak bude umožněno vládními orgány shromažďování v potřebném rozsahu, Vedení SH ČMS předloží VV SH ČMS nový časový harmonogram celého procesu příprav VI. sjezdu, včetně náhradního termínu sjezdu.

Výjezdy reprezentace na mezinárodní soutěže

 • Všechny plánované výjezdy na mezinárodní soutěže se s okamžitou platností ruší do odvolání.
 • Sportovní příprava reprezentantů ve všech kategoriích bude s okamžitou platností realizována výhradně individuálně, v přímé elektronické nebo telefonické konzultaci s trenéry. Skupinová příprava se ruší do odvolání.

           Doporučení Vedení SH ČMS

 • Zrušení plánovaných akcí přinese mnoho problémů nejen s finančním zajištěním, které bylo na akce plánováno z grantů MŠMT, MV ČR a dotací z krajských úřadů či místních samospráv. Proto doporučujeme jednat s jednotlivými poskytovateli o případné změně účelu dotačních titulů, popřípadě úpravě nastavených indikátorů, tam kde nebude možné vrácení finančních prostředků. Tyto prostředky mohou být využity pro boj s koronavirem.

           Závěr

 • Po ukončení nouzového stavu a uvolnění podpůrných opatření vyhlášených Vládou ČR zejména směrem ke konání hromadných akcí, mohou být některá výše uvedená opatření zrušena či upravena tak, aby akce mohly za určitých podmínek proběhnout                                       (např. MČR v CTIF, vyšší kola PO očima dětí a mládeže, ČP, ČHP, MČR v TFA a další)

Schváleno Vedením SH ČMS dne 29. března 2020

ÚČINNOST OPATŘENÍ od 1. dubna 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom využít této příležitosti a vašim prostřednictvím poděkovat všem členům SDH a členům jednotek za jejich aktivní činnost v této nelehké krizové situaci a za součinnost, kterou poskytujete na případné výzvy starostů obcí, městysů a měst. Vedení SH ČMS si vysoce váží pomoci dobrovolných hasičů spoluobčanům v této tíživé situaci, především seniorům a nemocným.

Buďme nadále v zájmu ochrany svého zdraví opatrní ve svém konání, buďme příkladně disciplinovaní, buďme nadále solidární k druhým, respektujme mimořádná opatření a nařízení centrálních i regionálních samospráv a krizových štábů.

Vedení SH ČMS Vám přeje pevné zdraví a těší se na spolupráci, pokud možno brzy, v lepších časech.

Za Vedení SH ČMS

Slámečka Jan, starosta

Milan Weis

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment